pomoc prawna

lom

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny dnia 29 marca 2017 roku ogłosili konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach:

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"

Działania IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"

Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT".

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to:

1. Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej:

  • instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, w tym praca socjalna,
  • instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia,
  • instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny.

Wsparcie w projekcie powinno być kompleksowe, dostosowane do zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb uczestników, realizowane w oparciu o stworzoną ścieżkę reintegracji i zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

2. Wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

Ogólna pula środków na dofinansowanie:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  26 523 330,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi:

85,00% - projekty jednostek pomocy społecznej (OPS, PCPR),

95,00% - pozostałe projekty.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

  • instytucje pomocy i integracji społecznej
  • podmioty ekonomii społecznej
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst,
  • organizacje pozarządowe
  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
  • przedsiębiorcy.

krus

Wolne stanowisko pracy

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie ogłasza  nabór ofert na stanowisko pracownika socjalnego

Podstawa prawna zatrudnienia, wymiar czasu pracy (warunki pracy):

1)  umowa o pracę na  zastępstwo;

2)  pełny wymiar czasu pracy.

Więcej informacji tutaj

Podkategorie

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker