Gmina Dłutów realizuje przedsięwzięcie grantowe pt.: "Dostępna Gmina Dłutów", finansowane w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W ramach projektu w Urzędzie Gminy w Dłutowie zastosowane zostaną oznaczenia ułatwiające nawigację w budynku, powstanie pomieszczenie do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami oraz dostępna strona internetowa i BIP.
Przedsięwzięcie, na które otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 100 000 złotych, realizowane jest w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

Gmina Dłutów podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr RPLD.03.01.01-10-0001/20 na zadanie pn.: „Budowa parkingu dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Polna” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III – Transport, Działanie III.1 – Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.1 – Niskoemisyjny transport miejski ZIT.

 

Gmina Dłutów podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr RPLD.03.01.01-10-0002/20 na zadanie pn.: „Budowa parkingu dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III – Transport, Działanie III.1 – Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.1 – Niskoemisyjny transport miejski ZIT.

 

Tablica WOFOSIGW

tablica inf centrum rekreacji

Gmina Dłutów realizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 W ramach operacji zaplanowano działania związane z budową centrum rekreacji
w Dłutowie i Budach Dłutowskich. Zaplanowane działania przyczynią się do rozwoju infrastruktury poprzez stworzenie miejsc do wspólnego spędzania czasu. W ramach inwestycji zostały wykonane roboty budowlane polegające na: budowie alejek
z kostki betonowej, budowie ogrodzenia placu zabaw. W ramach wyposażenia: zamontowano elementy placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych wraz z zestawami zabawkowymi oraz ławki i kosze na śmieci. Głównym celem inwestycji było stworzenie miejsca do odpoczynku, spotkań oraz miejsca zabaw dla najmłodszych.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker