Zwiększenie dostępności dzieci do edukacji przedszkolnej w Gminie Dłutów

Kategoria: Projekty unijne
Opublikowano Karolina Reliszka

 

 plakat projekt zajęcia

Celem projektu jest wyrównanie i zwiększenie dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w gminie Dłutów - poprzez modernizację istniejącej placówki, zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych o 16, dokształcenie kadry nauczycielskiej (7 osób), poprawę jakości zajęć edukacyjnych, w tym zapewnienie atrakcyjnej oferty zajęć dodatkowych dla 85 dzieci i 16 nowych, w okresie od 01.10.2016 do 31.08.2018.
Zaplanowane działania przyczynią się do wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, wpływających na wzrost całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. Projekt przyczyni się również do poprawy jakości kształcenia zwłaszcza poprzez lepsze przygotowanie nauczycieli oraz poprawę warunków wczesnej opieki i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym z woj. łódzkiego.

W projekcie zaplanowano realizację czterech zadań. 

W ramach zadania 1 zostanie utworzenych 16 miejsc wychowania przedszkolnego, co spowoduje lepszy dostęp do edukacji elementarnej. Zadanie to będzie zrealizowane poprzez stworzenie 1 grupy – 16 osobowej. W nowej grupie będzie realizowana ścieżka edukacyjna zgodna z podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego zaakceptowaną przez Ministra Edukacji. Grupa będzie pod opieką 1 nauczyciela. Będzie miała zapewnioną opiekę pomocy nauczyciela. W przedszkolu zatrudniony zostanie logopeda, który będzie pracował z dziećmi 4h tygodniowo w ramach dyżuru, psycholog – 4h tygodniowo zajęć z dziećmi przez czas trwania projektu (rozpoznawanie deficytów u dzieci, szczególnych potrzeb itp.). Dzieci będą miały zapewnione całodzienne wyżywienie przez okres max 12 m-cy Zadanie będzie realizowane zgodnie z równością szans, dla osób niepełnosprawnych zapewnione zostaną usprawnienia (architektoniczne) o ile zajdzie taka potrzeba.

 

Zadanie 2

Celem jest uatrakcyjnienie wychowania przedszkolnego poprzez zapewnienie zajęć dodatkowych, mających na celu kompleksowy rozwój dzieci. Zajęcia będą dostosowane do potrzeb dzieci. Uczestnictwo w zajęciach będzie zweryfikowane na bazie diagnozy psychologicznej. Zajęcia artystyczne–2 grupy x 2h w tyg. – rozwój emocjonalny poprzez sztuką – przedstawienia teatralne, zajęcia manualne, projektowanie Zajęcia muzyczne -2 grupy x 2h w tyg. – ćwiczenie poczucia rytmu, zapoznanie się z instrumentami oraz taniec. Gimnastyka korekcyjna - 2 grupy x 2h w tyg. - dbanie o rozwój fizyczny, niwelowanie wad postawy. Integracja sensoryczna- 2 grupy x 2,5h w tyg. - zajęcia korelujące podświadome współdziałanie zmysłów człowieka umożliwiające wykonywanie codziennych czynności. Brane są pod uwagę takie zmysły jak dotyk, równowaga, propriocepcja. Zad. będzie realizowane zgodnie z równością szans, dla osób niepełnosprawnych zapewnimy usprawnienia (architektoniczne) o ile zajdzie taka potrzeba.

 

Zadanie 3

Celem zadania jest doskonalenie umiejętności, kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkolnych w rozwijaniu u dzieci kompetencji elementarnych. Zajęcia będą dostosowane do potrzeb nauczycieli, niwelując ich braki. Z przeprowadzonej diagnozy wynika, iż: Kurs pierwsza pomoc – 6 osób – 18h – Efekty: nauka pierwszej pomocy w wypadkach, gdzie głównym poszkodowanym są dzieci Kurs bajkoterapia – 6 osoba – 21h - terapia przez bajki. Efekty: nauka wyboru odpowiednich bajek do terapii dzieci z danym problemem, bajkoterapia jako pomoc w niwelowaniu zaburzeń emocjonalnych dzieci, bajkoterapia jako doskonała metoda relaksacyjna. Muzykoterapia – 7 osób - (kurs trwa 18 h). Kurs ma na celu przekazanie informacji z zakresu zastosowania muzyki w terapii dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Materiał kursu został przygotowany tak, aby łączyć teorię z ćwiczeniami pomocniczymi oraz sprawdzającymi wiedzę. Rolą kursu jest przedstawienie znaczenia terapeutycznej roli muzyki. Kurs bezpieczeństwo dziecka w sieci – 7 osób – (kurs trwa 18h) – kurs ma na celu pokazanie zagrożeń płynących z internetu, rozpoznania ich symptomów u dzieci, zapobiegania i niwelowania deficytów. 

Zadanie 4

Celem zadania jest wyposażenie przedszkola w niezbędne sprzęty i meble oraz w nowoczesne multimedialne pomoce dydaktyczne wspomagające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. Zakupimy: pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych, umuzykalniających, gimnastyki korekcyjnej, dla psychologa. Zakupy te są niezbędne dla utworzenia nowej grupy i prowadzenia zajęć dla wszystkich dzieci. Zadanie będzie realizowane zgodnie z zasadą równości szans – bez dyskryminacji płci (np. neutralna kolorystyka). Sprzęt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. udogodnienia architektoniczne – miejsce na wózek, dotykowe sprzęty itp.)

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker