Podsumowanie realizacji projektów unijnych w latach 2007-2013

Kategoria: Projekty unijne
Opublikowano

W związku ze zbliżającym się zakończeniem kolejnego okresu budżetowania w ramach członkostwa Polski w UE Gmina Dłutów pragnie przedstawić krótkie podsumowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Licząca niewiele ponad 4200 mieszkańców gmina wiejska, jaką jest Dłutów postawiła w znacznym stopniu na rozwój zasobów ludzkich. Mieszkańcy ziem dłutowskich stanowią obecnie największy zasób tego terenu. Żadne przedsięwzięcie, ani plany rozwojowe nie mają racji bytu, bez wsparcia ze strony osób zamieszkujących "Zielone płuca powiatu".

Największą liczbę projektów, bo aż 18 Gmina Dłutów zrealizowała w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W tym 9 projektów stanowiły tzw. oddolne inicjatywy, czyli przedsięwzięcia inicjowane przez odbiorców wsparcia. 4 projekty dotyczyły szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, ich uczestnicy zdobyli uprawnienia do wykonywania takich prac jak: kierowca samochodów ciężarowych pow. 3,5 tony, operator maszyn budowlanych, operator wózka widłowego i wiele innych. W tych projektach 54 mieszkańców podniosło swoją konkurencyjność na rynku pracy. Ponadto oddolne inicjatywy dotyczyły edukacji szkolnej dzieci i młodzieży. Zrealizowano 2 projety obejmujące organizację wycieczek edukacyjnych po województwie łódzkim, konkursów wiedzy i przygotowania prezentacji oraz prac plastycznych. W ramach oddolnych inicjatyw promowano również aktywność zawodową kobiet, nie tylko w typowo kobiecych zawodach. Podjęto również próbę zbudowania podstaw lokalnej tożsamości. Wynikem tych działań jest radykalny wzrost aktywności społecznej. Powstają nowe stowarzyszenia oraz inicjatywy nieformalne. Mieszkańcy Dłutowa ujawniają coraz ciekawsze i bardziej wartościowe umiejętności, a co najważniejsze są znacznie bardziej otwarci na ich prezentowanie publicznie np. w czasie obchodów Dni Dłutowa.

Kolejną grupą projektów zrealizowanych w ramach PO KL były przedsięwzięcia na rzecz edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. Dwa projekty służyły doposażeniu szkół w najnowocześniejsze przybory, narzędzia, publikacje i pomoce edukacyjne oraz zapewniły uczniom możliwość rozwijania ponadprzeciętnych umiejętność lub niwelowania trudności w nauczaniu.

Gmina Dłutów wspierała również osoby borykające się z trudnościami na rynku pracy. Pierwszy projekt realizowany bezpośrednio przez Gminę Dłutów dotyczył wsparcia grupy osób bezrobotnych w powrocie na rynek pracy. Zapewniono im szkolenia oraz pomoc doradcy zawodowego. Z 19 uczestników 15 osób uzyskało nowe uprawnienia i obecnie jest aktywnych zawodowo. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przez 6 kolejnych lat zrealizował 6 projektów na rzecz osób, którym groziło wykluczenie społeczne z powodu bezrobocia. Oferowano im możliwość zdobycia poszukiwanych na rynku kwalifikacji zawodowych, stażu u pracodawcy oraz pomoc psychologa i doradcy zawodowego. Z pomocy skorzystało ponad 80 mieszkańców gminy.

Koszty wszystkich projektów zrealizowanych w ramach POKL wyniosły ponad 2 miliony zł, w tym ze środków Unii Europeskiej pozyskano ponad 1,93 mln zł , a wkład własny wyniósł jedynie ok. 64 tys. zł. 

Tak niewielkie nakłady przyniosły olbrzymie korzyści gminie, jej mieszkańcom i całemu województwu. Gmina Dłutów jest jednym z najbardziej aktywnych samorządów w zakresie realizacji projektów miękkich. W skali województwa znajduje się na 3 miejscu po Mieście Konstantynów i Mieście Pabianice.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Drugim co do intensywności wsparcia programem realizowanym na terenie Gminy Dłutów jest PROW. Daje on znacznie szersze możliwości niż wyżej opisany POKL w zakresie współfinansowania inwestycji oraz rozmaitych inicjatyw lokalnych. W opsiywanym okresie Gmina Dłutów zrealizowała 9 projektów, a 3 kolejne zakończą się w 2014 roku. 

Dzięki aktywności władz samorządowych oraz aktywnemu udziałowi mieszkańców dokonano przebudowy ulic Południowej i Spadowej w Dłutowie, wybudowano ok. 5 km sieci wodociągowej w miejscowości Drzewociny, utworzono Salę Tradycji Ziemi Dłutowskiej w Drzewocinach, powstał ogólnie dostępny plac zabaw w Dłutowie oraz doposażono Orkiestrę Dętą z Dłutowa. W trakcie realizacji jest budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach oraz planowane jest wybudowanie chodników w miejscowości Dąbrowa.

Zrealizowano również projety promujące lokalne zasoby przyrodnicze, turystyczne i społeczne w tym w ramach obchodów Dni Dłutowa oraz w formie tablic informacyjnych w miejscowości Dłutów i Huta Dłutowska, folderu i mapy turystycznej.

Jeden z projektów realizowanych w ramach PROW miał na celu promowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy w oparciu o lokalne zasoby. Projekt ten dał możliwość 14 osobom uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu pilarz-drwal oraz wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia mikroprzedsiębiorstwa.

W ramach tzw. małych projektów na szczególne uznanie zasługują wolontariusze, bez których nie udałoby się zrealizować zaplanowanych działań. Wspierali oni Gminę Dłutów w tworzeniu Sali Tradycji i Placu Zabaw poprzez prace porządkowe i  remontowe. W trakcie Dni Dłutowa dbali o porządek i bezpieczeństwo uczestników, zapewniali atrakcje, przygotowywali uczestników występów i sami również brali udział w pokazach i wystawach.

Łączne koszty wszystkich projektów w ramach PROW szacuje się na  ponad 2,5 mln zł, w tym pozyskane dofinansowanie wyniosło ok. 950 tys. zł, a wkład własny Gminy Dłutów ponad 1,6 zł. Proporcje wkładu własnego do pozyskanego dofinansowania wynikają z konieczności pokrycia w całości podatku VAT przez realizatora projektu i mniejszego limitu dofinansowania dsotępnego w ramach PROW.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

W 2010 roku Gmina Dłutów zrealizowała samodzielnie projekt, dzięki któremu zwiększyło się bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Dłutów i gmin okolicznych. Polegał on na doposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłutowie, która dzięki temu zdobyła nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z pełnym wyposażeniem ratunkowym oraz nowoczesną bazą sprzętową do celów gaśniczych. Realizacja tego projektu znacznie usprawniła pracę OSP, umożliwiła jej branie udziału w większej liczbie akcji oraz na bardziej niedostępnych terenach. Od dnia zakupu do końca 2013 roku OSP w Dłutowie brało udział w działaniach lokalnych oraz dużych akcjach ratowniczych m.in. po katastrofie kolejowej pod Piotrkowem Trybunalskim. Koszt projektu wyniósł 694 900,00 zł w tym dofinansowanie unijne 590665,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Dłutów oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Poza projektem realizowanym bezpośrednio Gmina Dłutów wzięła udział w dwóch projektach jako partner. Dzięki nim doposażono szkołę podstawową i gimnazjum w Dłutowie w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik cyfrowych (tablice multmedialne, rzutniki, oprogramowanie). Wdrożono również program służący do stosowania elektronicznego obeigu dokumentów w Urzędzie Gminy w Dłutowie.

 INNE PROGRAMY

W 2011 roku Gmina Dłutów pozyskała 5000 Euro dotacji na realizację spotkania gmin partnerskich Rimóc i Dłutowa w ramach programu Komisji Europejskiej Europa dla Obywateli. W trakcie spoktania podkreślono korzyści płynące z członkostwa w Unii Europejskiej oraz z aktywności w ramach wolontariatu ze szczególnym naciskiem na społeczną działalność członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Mieszkańcy Gminy wzięli udział w obchodach Dnia Unii Europesjkiej oraz Dnia Strażaka.

 

Łącznie we wszystkich projekach Gmina Dłutów pozyskała ponad 3,5 mln zł bezzwrotnych dotacji.

 

 

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker