ciag feprreg rrp lodz ueefrr PNG

 Projekt jest realizowany w ramach

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

lom

 

Gmina Dłutów realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo - Widowiskowa w Dłutowie”.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dłutów poprzez termomodernizację budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.

 

Planowany zakres do realizacji w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje prace termomodernizacyjne, wynikające z audytów energetycznych i polegające na:

- dociepleniu dachu o powierzchni 621,60 m2 (dach nad pomieszczeniami byłego gimnazjum) warstwą termoizolacyjną o gr. 20cm (przyjęto minimalną wymaganą wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 0,17 W/m2K). Dodatkowo przewiduje się, że podczas prac termomodernizacyjnych mogą wystąpić niezbędne roboty towarzyszące typu: instalacja odgromowa, przebudowa kominów, daszki, wymiana podbitki pod dach, obróbki blacharskie dachu, wymiana istniejącego orynnowania oraz inne niezbędne do wykonania prac termomodernizacyjnych.

- Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą 2 kotłów. Planowana jest modernizacja części instalacji c.o., a także remont kotłowni polegających na wymianie istniejących kotłów c.o. Istniejąca instalacja elektroenergetyczna zasilająca kotły c.o. jest sprawna i nie wymaga modernizacji. Ustalono, że zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej uzyskane zostanie poprzez wymianę zużytych dwóch istniejących kotłów olejowych typu PAROMAT SIMPLEX firmy Viessmann na dwa nowe kotły olejowe, kondensacyjne o lepszych parametrach i większych mocach co istniejące kotły wraz z nową automatyką, montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej. Zostanie ułożona nowa wewnętrzna instalacja rozprowadzająca w otulinie izolacyjnej, zamontowane zostanie automatyczne odpowietrzanie w pionach, aby instalacji c.o. zapewniała komfort cieplny. Planowana jest wymiana żeliwnych grzejników na nowe płytowe z głowicami termostatycznymi.

 

- modernizacja instalacji c.w.u. – pompa ciepła. W budynku Szkoły w pomieszczeniu technicznym, gdzie zlokalizowany jest rozdzielacz c.o. oraz podgrzewacz c.w.u., projektuje się montaż pompy ciepła typu powietrze-woda pokrywającej 30% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową na potrzeby Zespołu Szkolno-przedszkolnego. Zastosowana zostanie wewnętrzna pompa ciepła o mocy 18 kW. Ponadto zgodnie z audytem energetycznym i dokumentacją techniczną zakres obejmuje również zapewnienie odpowiedniego zasilania do zastosowanej pompy ciepła woda-powietrze, która zasilana jest energią elektryczną oraz wykonanie dwóch przepustów,

- modernizacja oświetlenia wewnętrznego - wymiana opraw oświetleniowych wraz z pracami towarzyszącymi (wymiana przewodów, włączników, tablic elektrycznych i zabezpieczeń) w Zespole Szkolno-przedszkolnym w miejscowości Dłutów.

LOGOTYPY_KOL_EFRR_pl.jpg

 

 

Projekt pn: "Budowa przedszkola w Dłutowie"

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego budynku przedszkola wraz z wyposażeniem w sprzęty i pomoce dydaktyczne oraz przebudową parteru istniejącego budynku mieszkalnego przeznaczonego na potrzeby administracji przedszkola w Dłutowie.

W ramach projektu zostały wykonane:
1. Roboty budowlane.
2. Roboty instalacyjne zewnętrzne.
3. Roboty instalacyjne wewnętrzne.
4. Budowa i montaż elementów małej architektury.
5. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
Budowa nowego budynku przedszkola została rozpoczęta w II kwartale 2016r. i została zrealizowana.
Podjęte działania w ramach projektu umożliwią realizację celu głównego jakim jest wzrost dostępności edukacji przedszkolnej na terenie gminy Dłutów. Bezpośrednimi użytkownikami wybudowanego przedszkola będą dzieci w wieku przedszkolnym, wychowawcy, pracownicy obsługi, a także rodzice dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej.
Projekt uwzględnia koncepcję projektowania uniwersalnego, mając na celu promowanie społeczeństwa włączającego wszystkich obywateli (w tym osoby niepełnosprawne, dzieci, osoby starsze) i zapewnienie im równości w dostępie do powstałej infrastruktury.

 

 

 

 plakat projekt zajęcia

Celem projektu jest wyrównanie i zwiększenie dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w gminie Dłutów - poprzez modernizację istniejącej placówki, zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych o 16, dokształcenie kadry nauczycielskiej (7 osób), poprawę jakości zajęć edukacyjnych, w tym zapewnienie atrakcyjnej oferty zajęć dodatkowych dla 85 dzieci i 16 nowych, w okresie od 01.10.2016 do 31.08.2018.
Zaplanowane działania przyczynią się do wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, wpływających na wzrost całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. Projekt przyczyni się również do poprawy jakości kształcenia zwłaszcza poprzez lepsze przygotowanie nauczycieli oraz poprawę warunków wczesnej opieki i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym z woj. łódzkiego.

W projekcie zaplanowano realizację czterech zadań. 

belka gora prow

Dąbrowa ma nowe Centrum Miejscowości

Od 2010 roku mieszkańcy miejscowości Dąbrowa postulowali o wybudowanie chodnika wzdłuż drogi gminnej.Przez 4 lata trwały prace przygotowawcze w tym opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę. W 2014 r. Gmina Dłutów otrzymała dofinansowanie unijne i rozpoczęto prace. Solidny i rzetelny wykonawca oraz prostota projektu sprawiły, że w kilka miesięcy wybudowano chodniki i zjazdy na posesje z drogi gminnej. Zwieńczeniem i akcentem kończącym wszelkie prace było ustawienie tablicy informacyjnej z mapą miejscowości i miejscem na umieszczanie ogłoszeń.
Inwestycja była finansowana ze środków Gminy Dłutów oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Całkowita wartość inwestycji wraz z dokumentacją i nadzorem budowlanym wyniosła 425 060,35 zł w tym 224 077,00 zł pozyskano ze środków unijnych.
W najbliższej przyszłości planowane jest przeprowadzenie dalszych prac budowlanych w obrębie tej drogi w tym budowa chodników na dalszym odcinku.
Obecnie inwestycja została zrealizowana od numeru 10 do numeru 44, co stanowi połowę planowanej inwestycji w Dąbrowie. W 2015 roku Gmina Dłutów rozpocznie starania o pozyskanie kolejnych środków na dokończenie inwestycji na odcinku od numeru 45 do końca drogi gminnej w stronę lasu. Drugi etap budowy stanowi wyzwanie na nowy okres programowania unijnego.

DSC 6042 1www

 

DSC 6033 1www

belka gora prow

W grudniu 2014 roku oddano do użytku Świetlicę wiejską w Łaziskach, której budowa była współfinansowana ze środków Gminy Dłutów oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Inwestycję rozpoczęto w 2012 roku z inicjatywy mieszkańców wsi Łaziska oraz po uzyskaniu zgody Rady Gminy Dłutów. Budynek oddano do użytku w grudniu 2014 roku, a pierwsze spotkanie z okazji otwarcia świetlicy zorganizowano w lutym 2015 roku.
Przeznaczeniem świetlicy jest organizacja spotkań mieszkańców, szkoleń, zajęć dla dzieci i młodzieży, imprez, wydarzeń kulturalnych itp. Świetlica ma służyć całej społeczności Gminy Dłutów. Każdą inicjatywę realizacji wydarzenia w nowej świetlicy można zgłaszać w Sekretariacie Urzędu Gminy Dłutów. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, może pomieścić jednorazowo około 180 osób. Mieszkańcy wsi Łaziska wykonali również społecznie szereg prac wokół budynku: wybudowano altanę, palenisko oraz boisko trawiaste z bramkami do piłki nożnej. 
Całkowita wartość inwestycji wraz z wyposażeniem, dokumentacją i nadzorem budowlanym wyniosła 1,4 mln zł w tym 500 000,00 zł pozyskano ze środków unijnych.

DSC 2862 1www

DSC 2876 2www

DSC 2887 2www

DSC 2899 2www

 Fot. Łukasz Szczepański

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker