Informacja o sesjach jest dotępna na stronie:

https://portal.posiedzenia.pl/dlutow

Informacja o stypendium szkolnym na rok szkolny 2019/2020

Urząd Gminy w Dłutowie informuję o możliwości pobierania wniosków przez osoby ubiegające się o pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendium szkolnego. Wnioski pobierać można w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dłutowie od dnia 29 sierpnia 2019r.

Jednocześnie przypominam, że pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, szczególnie z rodzin, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Wysokość dochodu uprawniającego ucznia, słuchacza i wychowanka do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto na osobę w rodzinie. Do stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy zamieszkują na terenie Gminy Dłutów oraz rozpoczynają lub kontynuują naukę. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami tj. zaświadczeniami potwierdzającymi dochód rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło złożenie wniosku składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego; słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. Wypłata stypendium będzie realizowana wyłącznie na podstawie przedłożonych rachunków bądź faktur dokumentujących wydatki związane z edukacją ucznia.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

   Wójt Gminy Dłutów    

Grażyna Maślanka-Olczyk

PLAKATB FESTYN

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker