Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach ogłasza nabór na stanowisko:

Opiekun medyczny w Środowiskowym Domu Samopomocy w Drzewocinach

Miejsce pracy:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Drzewocinach

1.Określenie stanowiska:

- Opiekun medyczny w Środowiskowym Domu Samopomocy w Drzewocinach w pełnym wymierze czasu pracy.

2.Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:

-posiadanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekuna medycznego

-posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państw Unii Europejskiej lub obywatelstwa państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna tutaj:

https://bip.dlutow.pl/nabor-na-stanowisko-opiekun-medyczny-w-srodowiskowym-domu-samopomocy-w-drzewocinach

Wójt Gminy Dłutów ogłasza nabór na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Dłutowie

Miejsce pracy:

Urząd Gminy w Dłutowie

ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów

1. Określenie stanowiska urzędniczego:

stanowiskoradcy prawnego w Urzędzie Gminy w Dłutowie, w wymiarze ½ etatu.

2. Termin i miejsce składania dokumentów:

do dnia 6 sierpnia 2020 roku do godz. 15:30, Urząd Gminy w Dłutowie, 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25 - Sekretariat z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Dłutowie" lub drogą elektroniczną na adres dlutow@dlutow.pl w formie skanów podpisanych dokumentów.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO DLA ROLNIKÓW

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) oznaczonymi TYLKO kodami:

CN 2710 19 43 do 2710 19 48,

CN 2710 20 11 (dawniej kod CN 2710 19 41) do CN 2710 20 19

CN 3826 00 stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Nie dają prawa zwrotu podatku akcyzowego oleje napędowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 oraz CN od 2710 20 31 do 2710 20 39.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker