Dzień Kobiet

kurs

IR-II.7820.29.2018.MM

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia się, że na wniosek Zarządu Województwa Łódzkiego, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Piłsudskiego 12, złożony 28.12.2018 r., uzupełniony 18.01.2019 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S8 - Bełchatów, odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 Dłutów od km 6+100 do km 14+100.

Z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104 (bud. E, IV p., pok. 415) po telefonicznym umówieniu się (tel. 42 664 12 61), w terminie 7 dni od skutecznego dokonania zawiadomienia. Jednocześnie zawiadamia się, że publiczne ogłoszenie obwieszczenia nastąpiło w dniu 28.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

           

                                                                        Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

                                                               Marek Jacek Michalak
                                                         Dyrektor Wydziału Infrastruktury

                                                               i Rolnictwa

                                                                                                                                                                                                                                                               /dokument podpisano elektronicznie/

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker