Informuję, że od dnia 1 stycznia 2021 r. zostają wyłączone z systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dłutów wszystkie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, bądź inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

W związku z powyższym właściciele w/w nieruchomości, którzy dotychczas złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są do podpisania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z firmami wpisanymi do Rejestru Działalności Regulowanej na terenie Gminy Dłutów (wykaz do pobrania tutaj).

Nadmieniam, że powyższy obowiązek będzie podlegał kontroli zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jednocześnie informuję, że w sytuacji, gdy zmienił się charakter wykorzystywania nieruchomości i jest ona nieruchomością zamieszkałą właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Gminy Dłutów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dłutów. Złożenie w/w deklaracji (wzór deklaracji dostępny jest tutaj) spowoduje objęcie przez Gminę Dłutów tej nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, a co za tym idzie zapewniony zostanie odbiór odpadów.

Od 1 lutego 2021 roku zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ważną zmianą jest także to, że odpady mogą być gromadzone wyłącznie w sposób segregowany.
Uchwalona podczas wczorajszej sesji Rady Gminy Dłutów stawka wynosi 28zł miesięcznie za osobę. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym mogą być zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota ta wynosi 4zł miesięcznie za osobę, zatem miesięczna opłata może zostać zmniejszona do 24zł za osobę. W przypadku chęci skorzystania z ulgi konieczne będzie ponowne złożenie deklaracji.
 
Należy dodać, że opłaty pobierane od mieszkańców nie pokrywają kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, a część kosztów jest pokrywana ze środków budżetu Gminy.
Wzrost opłaty wynika z:
-wzrostu ilości odpadów oddawanych przez mieszkańców,
-konieczności oddawania odpadów komunalnych w okresie kwiecień - październik dwa razy w miesiącu,
-bardzo dużego wzrostu odbioru bioodpadów - w stosunku do lat 2015-2016 - o 69%,
-ciągłego wzrostu płac minimalnych,
-wzrostu opłat za korzystanie ze środowiska.
Poniżej na rysunkach przedstawiono poszczególne czynniki, które mają wpływ na wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
 
 
 
 

Informujemy, że sa już dostępne kalendarze odbioru odpadów na 2021 rok. Na stronie internetowej można znaleźć je w zakładce Gospodarka odpadami pod linkiem http://www.dlutow.pl/joomla/index.php/gospodarka-odpadami/881-kalendarze-odbioru-odpadow-na-2021-rok oraz na  Facebooku Gminy Dłutów.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker