20 września 2020r. na terenie przed remizą OSP Dłutów odbyło się poświęcenie ciężkiego wozu strażackiego SCANIA P450XT. Wóz bojowy dla jednostki OSP Dłutów został zakupiony w marcu tego roku ze środków budżetu Gminy Dłutów i dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 1m

Wójt Gminy Dłutów ogłasza nabór na stanowisko

ds. rolnictwa, gospodarki gruntami i gospodarki mieszkaniowej

w Urzędzie Gminy w Dłutowie

(stanowisko wolne od 1 września 2020 roku)

Miejsce pracy:

Urząd Gminy w Dłutowie

ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów

1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki gruntami i gospodarki mieszkaniowej, pełny wymiar czasu pracy.

2. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

1)wykształcenie wyższe,

2)co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,

3)obywatelstwo polskie, obywatelstwo państw Unii Europejskiej lub obywatelstwo państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

5)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6)niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe
oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych skutkujące zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

7)nieposzlakowana opinia.

Termin i miejsce składania dokumentów: do dnia 21 sierpnia 2020 roku do godz. 15:30, Urząd Gminy w Dłutowie, 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest tutaj:  https://bip.dlutow.pl/nabor-na-stanowisko-ds-rolnictwa-gospodarki-gruntami-i-gospodarki-mieszkaniowej-w-urzedzie-gminy-w-dlutowie#

 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach ogłasza nabór na stanowisko:

Opiekun medyczny w Środowiskowym Domu Samopomocy w Drzewocinach

Miejsce pracy:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Drzewocinach

1.Określenie stanowiska:

- Opiekun medyczny w Środowiskowym Domu Samopomocy w Drzewocinach w pełnym wymierze czasu pracy.

2.Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:

-posiadanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekuna medycznego

-posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państw Unii Europejskiej lub obywatelstwa państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna tutaj:

https://bip.dlutow.pl/nabor-na-stanowisko-opiekun-medyczny-w-srodowiskowym-domu-samopomocy-w-drzewocinach

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker