Wójt Gminy Dłutów ogłasza nabór na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Dłutowie

Miejsce pracy:

Urząd Gminy w Dłutowie

ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów

1. Określenie stanowiska urzędniczego:

stanowiskoradcy prawnego w Urzędzie Gminy w Dłutowie, w wymiarze ½ etatu.

2. Termin i miejsce składania dokumentów:

do dnia 6 sierpnia 2020 roku do godz. 15:30, Urząd Gminy w Dłutowie, 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25 - Sekretariat z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Dłutowie" lub drogą elektroniczną na adres dlutow@dlutow.pl w formie skanów podpisanych dokumentów.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO DLA ROLNIKÓW

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) oznaczonymi TYLKO kodami:

CN 2710 19 43 do 2710 19 48,

CN 2710 20 11 (dawniej kod CN 2710 19 41) do CN 2710 20 19

CN 3826 00 stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Nie dają prawa zwrotu podatku akcyzowego oleje napędowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 oraz CN od 2710 20 31 do 2710 20 39.

Nabór na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

w Urzędzie Gminy w Dłutowie

(stanowisko wolne od 1 sierpnia 2020 roku)

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów

Wydłużenie terminu składania dokumentów do 3 sierpnia 2020r. do godz. 15.30.

 

Termin i miejsce składaia dokumentów:

Do dnia 31 lipca 2020 roku do godz. 15:30, Urząd Gminy w Dłutowie, 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25 - Sekretariat z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Dłutowie" lub drogą elektroniczną na adres dlutow@dlutow.pl w formie skanów podpisanych dokumentów.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, pełny wymiar czasu pracy.

2. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

  1. wykształcenie wyższe,
  2. co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
  3. obywatelstwo polskie, obywatelstwo państw Unii Europejskiej lub obywatelstwo państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
  5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  6. niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe
    oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych skutkujące zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  7. nieposzlakowana opinia.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker